Last ned vedtektene som pdf-fil her.

Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006.

§ 1 Formål

Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter som ønsker flere utfordringer enn det skolekorpsene kan gi, og skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.
ABUK skal samarbeide med skolekorpsene i Asker og Bærum for å motivere musikantene til å fortsette å spille til det vil være naturlig for dem å begynne i voksne amatørkorps.

§ 2 Tilslutning til Norges Musikkorps Forbund

ABUK er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF øst.
ABUK skal innen 1. oktober hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema.
ABUK skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.

§ 3 Medlemskap

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i ABUK av korpsets styre. Musikanter under 15 år må ha skriftlig samtykke fra foresatt.
Dirigenten anses som medlem i ABUK.
Musikanter i skolekorps kan bli medlem i ABUK fra han/hun begynner på ungdomsskolen.
Medlemmet skal som hovedregel spille i et skolekorps fram til man har gått ut av videregående skole.
Ved innmelding i musikkorpset blir korpsmedlemmet automatisk medlem i NMF.

§ 4 Medlemmenes plikter

 1. Alle nye medlemmer skal levere medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Opplysningene kan gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 2. Medlemmene plikter å betale kontingent innenfor de fastsatte frister. Hvis et medlem har problemer med å betale kontingenten innen fristen, kan forretningsfører på vegne av styret avtale utsatt betalingsfrist.
 3. Medlemmer som har fått disponere eller låne korpsets utstyr eller instrumenter, plikter å holde dette i god stand. Det samme gjelder for utstyr, instrumenter og lokaler som korpset låner eller leier. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
 4. Medlemmene plikter å møte forberedt til korpsøvelser og gruppeøvelser. Dersom man er forhindret fra å møte, skal medlemmene melde fra både til gruppeleder og til dirigent så tidlig som mulig.
 5. Ved kollisjon mellom ABUKs arrangementer og øvelser eller andre aktiviteter i skolekorpset, skal medlemmene prioritere å oppfylle sine forpliktelser overfor skolekorpset. Styret kan etter søknad og gjennom dialog med skolekorpset gi dispensasjon fra denne regelen.
 6. Alle medlemmer plikter å følge ABUKs, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

§ 5 Kontingent

Kontingenten bestemmes av årsmøtet. Kontingenten betales enten for hele skoleåret eller for hvert halvår med forfall 15.september eller 15.januar. Styret kan bestemme en prosjektkontingent for musikanter som ønsker å delta på et enkeltstående prosjekt for å vurdere om de vil begynne i korpset.
Fristen for å betale redusert kontingent er en måned etter at medlemmet har begynt i korpset eller prosjektet.
Styremedlemmer som ikke spiller, er fritatt for kontingent.
Styret kan også i andre særskilte tilfeller bestemme en redusert kontingent

§ 6 Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut av korpset, må gi melding om dette til styret. Medlemskapet i NMF opphører ved utmelding av ABUK. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

§ 7 Suspensjon og eksklusjon

 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4. ABUKs suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret i NMF.

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet er ABUKs høyeste organ.

§ 9 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

Ordinært årsmøte holdes hvert år i begynnelsen av høstsemesteret.
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av ABUKs medlemmer krever det.
Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

§ 10 Representasjon, rettigheter og stemmerett

På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

 • Alle foreldre har møte- og talerett på ABUK’s årsmøte. Foresatte til musikanter som er under 15 år har stemmerett. Eldre musikanter som selv ikke ønsker å benytte stemmeretten sin kan overføre denne til en av sine foresatte.
 • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

Nyinnmeldte medlemmer som har fylt ut avtale om medlemsskap i inneværende semester, har tale-, forslags- og stemmerett om budsjett, planer og valg. Følgende har tale - og forslagsrett:

 • Medlemmer som ikke er fylt 15 år.
 • Forretningsfører

Følgende har talerett:

 • Representanter fra NMF

Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

§ 11 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
 2. Åpning
 3. Navneopprop
 4. Valg av møteledelse
 5. Valg av møtesekretærer
 6. Valg av protokollunderskrivere 
 7. Godkjenning av innkalling
 8. Godkjenning av dagsorden/saksliste
 9. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
 10. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett
 11. Valg:
  1. Leder for ett år
  2. Minst 4 styremedlemmer på valg for to år og minst 2 varamedlemmer for ett år.
  3. 1 revisor for ett år.
  4. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

De som velges, må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

§ 12 Styret

1. Sammensetning og konstituering

Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv og fordeler ansvar for faglige og praktiske ansvarsområder. Styret kan delegere økonomiarbeidet til en forretningsfører. Dirigenten har møterett og møteplikt unntatt i ansettelsessaker.

2. Fullmakter

Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

3. Innkalling til styremøter – beslutninger

Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

4. Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5. Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§ 13 Komiteer m.m.

1. Revisjon og regnskap

Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

2. Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 12.

3. Nettredaksjon

Styret kan engasjere en eller flere redaktører av ABUKs hjemmesider.

§ 14 Uenigheter og tvister

Uenighet og tvister om forståelsen av vedtektene forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 15 Oppløsning og utmelding av Norges musikkorpsforbund

Vedtak om oppløsning av ABUK må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning skal ABUKs midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Akershus. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing med annet musikkorps.
Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at ABUKs midler og eiendom skal overføres til NMF Akershus dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 3 år.
Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§ 16 Vedtektsendringer

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 05.09.2014.